692 743 419

rezerwacje@apartamenty-gorka.pl

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTU PRZEZ KLIENTA

1

Rezerwacja

Przed dokonaniem rezerwacji, Klient zobowiązuje się zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.

 • Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku, zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 • Aktualna oferta Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie apartamenty-gorka.pl
 • Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać w następujący sposób:
 1. on-line, poprzez stronę internetową www.apartamenty-gorka.pl
 2. telefonicznie, pod numerem +48 692 743 419
 • Klient po dokonaniu rezerwacji, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową e-mail formularz, w którym znajdują się informacje o dokonanej rezerwacji (numer rejestracji, miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności) .
 • W przypadku nieotrzymania formularza do potwierdzenia rezerwacji, Klient powinien skontaktować się telefonicznie z w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Apartamentu celem potwierdzenia rezerwacji drogą telefoniczną, lub ponowienia próby doręczenia formularza drogą elektroniczną.
 • W przypadku dokonania rezerwacji drogą telefoniczną oznacza to zawiązanie umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Rezerwacji Apartamentu można dokonywać na okres co najmniej 2 dni, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.

2

Opłata za usługę i warunki płatności

Wysokość opłaty za wynajem Apartamentu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w formularzu potwierdzenia rezerwacji otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.

 • Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.
 • Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje:
 1. opłatę za przygotowanie Apartamentu
 2. opłatę za pobyt w Apartamencie liczby osób ustalonej w umowie.
 • Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty, wskazane w formularzu rezerwacyjnym lub umowie.
 • Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia.
 • Po dokonaniu rezerwacji, w ciągu 2 dni (48 godzin) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazaną w formularzu rezerwacyjnym opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% opłaty za wynajem Apartamentu. Liczy się data księgowania na koncie (na rachunku bankowy Apartamenty Górka – Monika Górka). W przypadku braku wpłaty w tym terminie zastrzegamy sobie możliwość anulowania rezerwacji.
 • Opłata rezerwacyjna stanowi wyłącznie opłatę za przygotowanie Apartamentu oraz miejsca parkingowego (jeśli dotyczy) i nie stanowi opłaty za pobyt w Apartamencie. Opłata jest bezzwrotna.
 • Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile nadal Wynajmujący dysponuje wolnymi miejscami.
 • Pozostałą część opłaty za wynajem Apartamentu (70%) w postaci opłaty za pobyt w Apartamencie klient może zapłacić gotówką, przelewem na rachunek bankowy wskazany lub kartą na miejscu w dniu zameldowania.
 • Płatności można dokonywać:

Na rachunek bankowy Apartamenty Górka –  Monika Górka

15 1020 3466 0000 9902 0133 1933

3

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Do 21 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bez kosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentów.

4

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Właściciela

 1. Zmiana rezerwacji przez Właściciela jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Wynajmujący ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).
 2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Właściciel ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

5

Procedura pobytu Klienta

Pobyt w apartamencie zaczyna się od godziny 15:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od Właściciela, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. Właściciel dostępny jest w określonych godzinach, w zależności od sezonu .

 • Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 11.00 lub innej ustalonej, Klient jest zobowiązany zwrócić klucze Właścicielowi.
 • Klient nie może przekazywać Apartamentu innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres , za który uiścił należną opłatę.
 • Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 • Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 • Palenie w apartamentach jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
 • Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.
 • Właściciel ponosi ograniczoną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 • Klient powinien zawiadomić Właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu.
 • Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna , na stronie internetowej lub w formularzu rezerwacyjnym.
 • Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba, że uzgodniono inaczej z Właścicielem).
 • Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia Właścicielowi ich czasowego zameldowania w Apartamencie.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 • W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu.

W trakcie pobytu w Apartamencie Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w formularzu rejestracyjnym.

6

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe Apartamenty Górka:

 1. telefonu: +48 692 743 419 (numer telefonu dostępne na stronie internetowej www pod zakładką „Kontakt”)
 2. adres strony internetowej: http://apartamenty-gorka.pl
 3. adres poczty elektronicznej rezerwacje@apartamenty-gorka.pl

Właścicielem serwisu www.apartamenty-gorka.pl jest Monika Górka.

Właścicielowi przysługują również prawa majątkowe do niniejszego serwisu.

7

Reklamacje

 1. Apartamenty świadczą usługi zgodnie ze swoją kategoria i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Klient jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich Właścicielowi, co umożliwi natychmiastową reakcję.
 2. Klient ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Apartamenty Górka- Monika Górka
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000, RODO)
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonywania rezerwacji i realizacji umów najmu, nie będą powierzane osoba trze czym (za wyjątkiem czynności administracyjnych oraz na żądanie organów ścigania).
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3 powyżej.
 5. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – pokaż

9

Zmiany w funkcjonowaniu obiektu w związku z pandemią SARS-COVID19

 

Bezpieczeństwo w dobie pandemii to dla nas priorytet. Wybuch pandemii SARS-Cov-2 spowodował, że stanęliśmy w obliczu wyzwania, jakim jest z jednej strony utrzymanie dotychczasowych usług na odpowiednim poziomie a zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Dlatego w trosce o Wasze bezpieczeństwo podjęliśmy działania i wdrożyliśmy rożne środki i procedury by zapewnić Wam bezpieczny i udany pobyt stosując się do standardów i wytycznych GIS.

Zmiany w funkcjonowaniu obiektu w związku z pandemią SARS-COVID19:

 • Obiekt jest wyposażony w dystrybutory ze środkiem dezynfekującym (dodatkowo w każdym apartamencie do Państwa dyspozycji są dostępne środki do dezynfekcji rąk i powierzchni – posiadające atesty dopuszczenia)
 • Po wejściu do obiektu , goście są proszeni o zachowanie dystansu 2m, oraz zakrywanie ust i nosa oraz o dodatkową dezynfekcję dłoni. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby przy zameldowaniu pracownik obiektu może zmierzyć temperaturę. Jeżeli temperatura będzie podwyższona i dodatkowo będą towarzyszyły mu oznaki choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie zostanie wpuszczony na teren obiektu.
 • Przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 1 gość.
 • Informujemy, że zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekcji klamek i poręczy.
 • Podczas przygotowania pokoju dla Gości wietrzymy pokój, dezynfekujemy wszystkie powierzchnie płaskie oraz gruntownie sprzątamy cały pokój i łazienkę.
 • W przestrzeniach publicznych umieściliśmy instrukcje na temat zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • Części wspólne – korytarze poddawana są cogodzinnej dezynfekcji.

 

 

Apartament 102

ZOBACZ